از بیماری ام اس چه می دانید؟

بیماری ام اس ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺰﻣﻦ دژﻧﺮاﺗﻴﻮ عصبی است ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات عصبی و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰی را درﮔﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ‌

در قرن ۲۱ حدود ۱ میلیارد نفر به کمبود ویتامین D دچار می باشند.گفتنی است علت اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

به نظر می رﺳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴـﺪی در ابتلا و ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﻴﻤـﺎری داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن می دهد که کمبود ویتامین D یک ریسک فاکتور برای ابتلا به بیماری MS می باشد. ‌‌
ﺑﻴﻤـﺎری MS در کسانیﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و  ﻣﻮاﺟﻬه ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ دارﻧـﺪ، ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮ اﺳـﺖ

ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری، ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺷﻌه ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣـﻲ ﺷـﻮد.

ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣﻴﺰان ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎری، فاکتور های اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻐـﺰی، میﺗﻮاﻧد وابسته به تغییرات در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ و درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺳـﻄﺢ ﺧـﻮﻧﻲ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ D ﺑﺎﺷـﺪ.


ﺑﻴﻤــﺎران ﻣﺒــﺘﻼ ﺑــﻪ MS ﻋﻮدﻛﻨﻨــﺪه – ﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﺑﻨﺪه، در مرحله ﻋﻮد ﺑﻴﻤﺎری، ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D ﻛﻤﺘـﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ مرحله ﺑﻬﺒﻮد یابنده ﺑﻴﻤﺎری دارﻧﺪ. ‌

اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ D، ﻫﻢ رﻳﺴﻚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ بیماری ام اس و ﻫـﻢ ﻣﻴﺰان ﻋﻮد و هم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ را کاهش می دهد.

علائم و نشانه های بیماری

فرد دارای ام‌اس همه علائم یا نشانه‌های عصب شناختی را دارد.

رایج‌ترین این نشانه‌ها شامل موارد زیر می باشد:

خواب‌رفتگی مانند مور مور شدن

اسپاسم

ضعف عضلات

واکنش‌های غیرارادی

گرفتگی عضلات یا ناتوانی در حرکت،

ناتوانی در هماهنگی و تعادل ناهماهنگی عضلات،

مشکل در صحبت کردن یا دیسفازی

مشکلات دیداری (جنبش کره چشم، کاهش دید یا دوبینی)

احساس خستگی

درد شدید یا درد مزمن

مشکل در ادرار و مدفوع


حتما اگر از سطح خونی ویتامین D تون خبر ندارین، آزمایش بدین.

مقالات بیشتر

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.